Eesmärk on tasakaalustada riiklikke ja kohalikke huvisid, arvestades seejuures kohalike arenguvajaduste ja -võimalustega. Planeering on alus valla ja linna üldplaneeringutele.

Koostamise käigus on läbi viidud keskkonnamõju strateegiline hindamine (edaspidi KSH).

KSH aruandes on kirjeldatud ja hinnatud planeeringu elluviimisega kaasnevat keskkonnamõju ning peamisi tegevusi ja ülesandeid. Planeeringuga ei kavandata tegevusi, millega kaasneb piiriülene keskkonnamõju.

Koostamise korraldas Valga maavalitsus, planeeringu kehtestas Valga maavanem. Konsultandina oli kaasatud OÜ Hendrikson & Ko, KSH konsultant on Skepast & Puhkim AS.

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek kestab 1.–29. veebruarini Valga maavalitsuse fuajees,

teistes linnades ja kõikides Valga maakonna valdade keskustes nende tööajal. Materjalidega on võimalik tutvuda maavalitsuse kodulehel.

Kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid maakonnaplaneeringu ja KSH aruande kohta saab maavalitsusele esitada kogu avaliku väljapaneku kestel. Avalik arutelu leiab aset 23. märtsil maavalitsuses.