Taotlusi saab esitada neli korda aastas sündmuste korraldamiseks, erinevates siseriiklikes ja rahvusvahelistes koostööprojektides osalemiseks ning noorte ja noorteühingute poolt läbiviidatavate projektide kaasrahastamiseks. Esimese taotlusvooru lõpptähtaeg on 22. veebruar 2016, andis teada linnavalitsuse avalike suhete spetsialist.

Valga linna noorsootöö arendamiseks ja noorte omaalgatuse ergutamiseks võttis linnavolikogu eelmisel aastal vastu määruse «Noorte omaalgatuslike projektide toetamise kord». Selle alusel on võimalik 12–26aastastest noortest koosneval grupil või noorteühendusel saada toetust.

Toetuse saamiseks on vajalik täita taotlusvorm ning esitada see veebruari, mai, augusti või novembri 20. kuupäevaks Valga linnavalitsusele, kus spordi- ja noorsootöökomisjon vaatab laekunud taotlused üle ning esitab linnavalitsuse istungile rahastamise otsustamiseks. Toetuse saajatega sõlmitakse leping, mille järgselt saab toetust hakata sihtotstarbeliselt kasutama.

Lisainfo ning taotlus- ja aruandevormid on saadaval Valga linna veebilehel