Vallavalitsuse planeerimisspetsialist Kadri Ader selgitas, et 28. maist 25.juunini toimub üldplaneeringu avalik väljapanek. 6. augustil tutvustatakse selle tulemusi kõigile huvilistele.

Kui üldplaneeringu muudatustele on kooskõlastuse andnud nii puudutatud isikud, ametiasutused kui Valga maavanem, saadetakse üldplaneering volikokku kehtestamisele.

Üldplaneering on valminud koostöös Otepää valla naabrusesse jäävate kohalike omavalitsuste, Valga maavanema, Otepää valla elanike ja huvitatud isikutega, keskkonnaameti, muinsuskaitseametiga ja paljude teiste ametiasutustega: maanteeamet, maa-amet, kaitseministeerium, põllumajandusamet.

Üldplaneeringuga täpsustatakse tiheasustusalade piire, tehakse ettepanek Otepää linna piiri muutmiseks ning täpsustakse ehitustegevuse tingimusi tihe- ja hajaasustusalal ja Otepää looduspargi territooriumil.

Üldplaneeringuga on määratud miljööväärtuslikud alad ning nende kasutamis- ja kaitsetingimused, täpsustatud rohelise võrgustiku piire ning määratud rohelise võrgustiku toimimist tagavad tingimused. Piirkonna suurt turismipotentsiaali ja häid sportimistingimusi arvestades antakse üldplaneeringuga võimalus puhkealade edasiseks arendamiseks, sealhulgas aktiivse puhkuse võimaluste mitmekesistamiseks.